เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: " i know i understand "ฉันรู้ ฉันเข้าใจ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

ความรู้ : เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการจัดการชุดข้อมูลต่างๆและวิธีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ทักษะ : การแสวงข้อมูล / การคิด/จัดการข้อมูล / การนำเสนอ
คุณลักษณะ : มีเป้าหมายในการเรียนรู้ / แรงบันดาลใจ / เอื้อเฟื้อข้อมูล

week 7 กิจกรรมจิตศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมจิตศึกษา โดย พี่ ม.3
เป้าหมาย  : เพื่อให้พี่ๆ ม.3 ได้นำประสบการณ์ในกระบวนการเรียนรู้ ไปปรับใช้กับน้องๆ  และใคร่ครวญ บทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะพี่ ที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆ


ประมวลภาพกิจกรรม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น