เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: " i know i understand "ฉันรู้ ฉันเข้าใจ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

ความรู้ : เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการจัดการชุดข้อมูลต่างๆและวิธีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ทักษะ : การแสวงข้อมูล / การคิด/จัดการข้อมูล / การนำเสนอ
คุณลักษณะ : มีเป้าหมายในการเรียนรู้ / แรงบันดาลใจ / เอื้อเฟื้อข้อมูล

week3


เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ :   เข้าใจและสามารถมองเห็นความผสมผสานของดนตรีกับการดำเนินชีวิตรวมถึงการแต่งเพลงประกอบด้วยทำนองที่เหมาะสม


Week
input
Process
Output
Outcome
3
โจทย์
ดนตรี
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าดนตรีมีความผสมผสานกับวิถีชีวิตของเราอย่างไร

เครื่องมือคิด
Show and Share
- นำเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับการใช้ทัศนศิลป์ช่วยสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมด้านดนตรี

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- internet
- บรรยากาศในห้องเรียน
- คลิป VDO เพลง จังหวะ จะ เดิน
- คลิป VDO น้ำกับจังหวะดนตรี
- อุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ เช่น กีตาร์  ระนาด ขิม ซอ ฯลฯ
-ใบงานความเข้าใจด้านดนตรี
จันทร์
ชง : ครูเปิดคลิป VDO เพลง จังหวะ จะ เดินซึ่งเกี่ยวกับการผสมผสานของเครื่องดนตรีในพื้นถิ่นต่างๆ มาใช้บรรเลงในบทเพลงเดียวกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าดนตรีมีความผสมผสานกับวิถีชีวิตของเราอย่างไร?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนวิเคราะห์สิ่งที่ได้ดูและอภิปรายร่วมกัน
- ครูเปิดเพลง ทุกยุค ทุกสมัย ให้นักเรียนฟัง
นักเรียนแต่ละคนถ่ายทอดความรู้สึกที่ได้จากการฟัง
พุธ
- นักเรียนแต่ละคนจับฉลากแบ่งกลุ่ม และเลือกหัวข้อและสืบค้นข้อมูล  อาทิเช่น  ยุคสมัยด้านดนตรี  ดนตรีกับความคิดดนตรีกับอารมณ์    ดนตรีกับภาษา    ดนตรีกับร่างกาย และ
ดนตรีกับสุนทรียะ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูล สร้างชิ้นงาน และอภิปรายร่วมกัน
พฤหัสบดี
ชง :  ครูเปิดคลิป VDO น้ำกับจังหวะดนตรีให้นักเรียนดู ซึ่งเกี่ยวกับรูปแบบการกระเพื่อมของน้ำเมื่อได้กระทบจากคลื่นเสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ
เชื่อม : ครูและนักเรียนวิเคราะห์และอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
                                             ศุกร์
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มแต่งเพลง และคิดทำนองประกอบ
เชื่อม :  นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอบทเพลง
- คนและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
- ครูแจกใบงานเกี่ยวกับ ความเข้าใจด้านดนตรีให้นักเรียนแต่ละคน
- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์ใบงานและ สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- วิเคราะห์คลิป VDO เพลง จังหวะ จะ เดิน
- จับฉลากและสืบค้นข้อมูลพร้อมนำเสนอ เกี่ยวกับ    ยุคสมัยด้านดนตรี  ดนตรีกับความคิดดนตรีกับอารมณ์    ดนตรีกับภาษา    ดนตรีกับร่างกาย และ ดนตรีกับสุนทรียะ
- วิเคราะห์คลิป VDO น้ำกับจังหวะดนตรี
- แต่งเพลง และคิดทำนองประกอบ
- นำเสนอบทเพลง
 - อภิปรายร่วมกัน
- วิเคราะห์ใบงานความเข้าใจด้านดนตรี

ชิ้นงาน
- ชาร์ตข้อมูล    Timeline  หรือตามความสนใจ เกี่ยวกับดนตรี
- เพลง
- ใบงาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
- ความผสมผสานของดนตรีกับการดำเนินชีวิต
- การแต่งเพลงประกอบด้วยทำนอง

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- การวางแผนในการทำงานกลุ่ม
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
 การคิดวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอเกี่ยวกับดนตรีกับการดำเนินชีวิต
 ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟังทัศนะคติของทุกๆคนอย่างมีเหตุผล
- กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการร่วมเรียนรู้กับผู้อื่น
ทักษะความคิดสร้างสรรค์
- การนำเสนอสิ่งที่ได้สืบค้นด้าน ทัศนศิลป์ ,  ดนตรี  ,นาฏศิลป์ในรูปแบบการแสดง
- การสื่อความหมายของคำผ่านงานศิลป์ที่ตนเองชื่นชอบ

คุณลักษณะ
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้
- ดูคลิป จังหวั จะ เดิน

  


- แบ่งกลุ่มสืบค้นข้อมูล และอภิปรายร่วมกัน


 


 - ตัวอย่างชิ้นงาน 
- สรุปการเรียนรู้ราสัปดาห์

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการเรียนรู้
    ในสัปดาห์นี้ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะด้านดนตรี คุณครูและพี่ ม.3 เริ่มต้นด้วยการดูคลิป VDO เพลง จังหวะ จะ เดิน ซึ่งเกี่ยวกับการผสมผสานของเครื่องดนตรีในพื้นถิ่นต่างๆ มาใช้บรรเลงในบทเพลงเดียวกันจากนั้น คุณครูได้ใช้คำถามกระตุ้นการคิดกับพี่ๆ อีกว่า “พี่ๆคิดว่าคิดว่าดนตรีมีความผสมผสานกับวิถีชีวิตของเราอย่างไร?” พี่โอม มันเหมือนกับถ่ายถอดวิถีชีวิตของคนแต่ละคนออกมาครับ คุณครูใช้คำถามต่อไปอีกว่า “แล้วหลังจากที่ได้ดูพี่รู้สึกอย่างไร?” พี่ฟ้า (วิ) “เหมือนกับเป็นการนำเครื่องดนตรีแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน มาบรรเลงในเพลงๆเดียวกันค่ะ” พี่ไตเติ้ล “ผมรู้สึกว่า เครื่องดนตรีแต่ละชิ้นให้ความแตกต่างของความรู้สึก แล้วก็ภาพที่เกิดขึ้นในช่วงที่อยู่ในคลิป ด้วยครับ เพราะว่ามีทั้งคนตาบอร์ด ก็ยงร้องเพลงได้ด้วย”หลังจากนั้นคุณครูก็ได้เปิดเปิดเพลง “ทุกยุค ทุกสมัย” ให้พี่ๆฟัง ซึ่งแตกต่างในท่วงทำนอง และน้ำเสียงของนักร้องที่ต่างกันไปตามสมัยนิยมซึ่งหลังจากที่ดูพี่ๆและคุณครูก็ได้ร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึกที่ได้จากการฟัง จากนั้นคุณครูได้แบ่งกลุ่มให้พี่ๆ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ยุคสมัยด้านดนตรี ดนตรีกับความคิดดนตรีกับอารมณ์ ดนตรีกับภาษา ดนตรีกับร่างกาย และดนตรีกับสุนทรียะ หลังจากได้ข้อมูล พี่ๆแต่ละกลุ่มก็จัดระบบข้อมูลที่ได้และสร้างเป็นชิ้นงานรูปแบบชาร์ตข้อมูลและนำมาอภิปรายร่วมกัน และจะมีการนำเสนอความเข้าใจด้านดนตรี ในช่วงกิจกรรม “ประชันดนตรี” ของโรงเรียน ในสัปดาห์ที่ 6 พร้อมทั้งปิดท้ายกิจกรรมสัปดาห์นี้ด้วยสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ค่ะ

    ตอบลบ