เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: " i know i understand "ฉันรู้ ฉันเข้าใจ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

ความรู้ : เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการจัดการชุดข้อมูลต่างๆและวิธีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ทักษะ : การแสวงข้อมูล / การคิด/จัดการข้อมูล / การนำเสนอ
คุณลักษณะ : มีเป้าหมายในการเรียนรู้ / แรงบันดาลใจ / เอื้อเฟื้อข้อมูล

week5


เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ และข้อมูลความเข้าใจด้านต่างๆของตนเอง ผ่านสื่อ มัลติมีเดียและสื่อในรูปแบบอื่นๆได้
Week
input
Process
Output
Outcome
5
โจทย์
- วารสารสำหรับตนเอง
- สรุปการเรียนรู้หลังเรียน
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าจะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆให้น่าสนใจได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
Show and Share
นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย(โปรแกรม In Sign)

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
- คลิปวีดีโอ  กบนอกกะลา ตอน  เส้นทางหนังสือพิมพ์
- โปรแกรม In Design
- วารสารข้อมูลเดิมของรุ่นพี่
จันทร์
ชง : ครูเปิดคลิปวีดีโอ กบนอกกะลา ตอน  เส้นทางหนังสือพิมพ์ให้นักเรียนดู
เชื่อม: ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
- ครูนำวารสาร ของพี่ๆรุ่นที่แล้วมาให้นักเรียนดู
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าจะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆให้น่าสนใจได้อย่างไร?”
เชื่อม :นักเรียนแต่ลพคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการนำกระบวนการด้านโปรแกรม และเทคโนโลยีต่างๆ มาร่วมใช้ในการนำเสนองาน สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังศึกษา  ร่วมไปถึง เรื่องราวต่างๆที่นักเรียนมีความถนัด อาทิเช่น ประสบการณ์จากการไปทำกิจกรรมต่างๆ  ด้านงานอาสา งานดนตรี  ฯลฯ
พุธ-พฤหัสบดี
- ออกแบบงานนำเสนอโดยใช้โปรแกรม In Design
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงานของตนเอง
- ครูและนักเรียนทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอด Quarter 4และร่วมกันตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
ศุกร์
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้ตลอด Quarter 4 ในรูปแบบ Mind Mapping และสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- การออกแบบการนำเสนองาน สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังศึกษาร่วมไปถึง เรื่องราวต่างๆที่สนใจ  ในโปรแกรม In design
- นำเสนอชิ้นงาน
- ร่วมตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอด Quarter 4ในรูปแบบ Mind Mapping
ชิ้นงาน
- วารสารสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังศึกษา (วัฒนธรรมย่อย) ร่วมไปถึง เรื่องราวต่างๆที่มีความถนัด
- Mind Mappingสรุปการเรียนรู้ Quarter 4
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
การถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ และข้อมูลความเข้าใจด้านต่างๆของตนเอง ผ่านสื่อ มัลติมีเดีย

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- การวางแผนในการทำงานกลุ่ม
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
 การคิดวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ และข้อมูลความเข้าใจด้านต่างๆของตนเองได้อย่างเป็นสัดส่วนและเชื่อมโยงกัน
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟังทัศนะคติของทุกๆคนอย่างมีเหตุผล
- กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการร่วมเรียนรู้กับผู้อื่น
ทักษะความคิดสร้างสรรค์
- การออกแบบและนำเสนอข้อมูลของตนเอง ตามจินตนาการภายใต้การทำงานของสื่อมัลติมีเดียแขนงต่างๆ
คุณลักษณะ
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้

ตัวอย่างชิ้นงาน

 

ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการเรียนรู้
    สำหรับกิจกรรมใน สัปดาห์นี้ เป็นกิจกรรมส่งท้ายของพี่ๆ ม.3 ก่อนที่จะจบการศึกษา ซึ่งคุณครูได้นำกิจกรรมเกี่ยวกับการทำวารสาร ของตนเอง มาให้พี่ๆ ม.3 ได้ถ่ายทอดความเป็นตนเอง ตลอด 11 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ในวัยอนุบาล จวบจนถึง ระดับมัธยมต้นในปัจจุบัน ซึ่งเราได้เริ่มต้นจากการดูคลิปรายการกบนอกกะลา ตอน “เส้นทางหนังสือพิมพ์ ” ซึ่งเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่เรียกว่า หนังสือพิมพ์ ซึ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องเป็นปัจจุบัน เนื่องจากข่าวสารที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเป็นปัจจุบัน หลังจากที่พี่ๆ ม.3 ได้ดูคลิปรายการเรียบร้อยแล้ว เราก็ได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ อาทิเช่น พี่ฟ้า (วรรณ) “หนูเห็นเกี่ยวกับการถ่ายทอดเรื่องราวของเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ให้ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ได้รับรู้” พี่ไตเติ้ล “ผมเห็นการทำงานของแต่ละคนที่ต้องเช็คความถูกต้อง แล้วก็แข่งกับเวลาครับ” หลังจากนั้นคุณครูได้นำวารสารของพี่ ม.3 รุ่นที่แล้ว มาให้พี่ๆ ได้ดูและเปิดมุมมองในการออกแบบวารสารของตนเองให้หน้าสนใจ พี่ๆ ม.3 ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ในการออกแบบและเขียนเรื่องราวของตนเอง ลงในวารสาร มีการตกแต่ภาพต่างๆ ตามความสนใจของแต่ละคน ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนกันหลายรอบกว่าที่จะสำเร็จ การทำวารสารในครั้งนี้ โปรแกรมที่พี่ๆ ใช้ แบ่งเป็น 2 โปรแกรม ตามความถนัด คือ Microsoft word และ Photoshop

    ตอบลบ