เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: " i know i understand "ฉันรู้ ฉันเข้าใจ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

ความรู้ : เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการจัดการชุดข้อมูลต่างๆและวิธีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ทักษะ : การแสวงข้อมูล / การคิด/จัดการข้อมูล / การนำเสนอ
คุณลักษณะ : มีเป้าหมายในการเรียนรู้ / แรงบันดาลใจ / เอื้อเฟื้อข้อมูล

week 4


เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ :   เข้าใจและสามารถมองเห็นความผสมผสานของดนตรีกับการดำเนินชีวิตรวมถึงการแต่งเพลงประกอบด้วยทำนองที่เหมาะสม


Week
input
Process
Output
Outcome
4
โจทย์
ดนตรี
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าดนตรีมีความผสมผสานกับวิถีชีวิตของเราอย่างไร

เครื่องมือคิด
Show and Share
- นำเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับการใช้ทัศนศิลป์ช่วยสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมด้านดนตรี

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- internet
บรรยากาศในห้องเรียน
- คลิป VDO เพลง จังหวะ จะ เดิน
คลิป VDO น้ำกับจังหวะดนตรี
อุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ เช่น กีตาร์  ระนาด ขิม ซอ ฯลฯ
-ใบงานความเข้าใจด้านดนตรี
จันทร์
ชง : ครูเปิดคลิป VDO เพลง จังหวะ จะ เดิน” ซึ่งเกี่ยวกับการผสมผสานของเครื่องดนตรีในพื้นถิ่นต่างๆ มาใช้บรรเลงในบทเพลงเดียวกัน
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าดนตรีมีความผสมผสานกับวิถีชีวิตของเราอย่างไร?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนวิเคราะห์สิ่งที่ได้ดูและอภิปรายร่วมกัน
ครูเปิดเพลง ทุกยุค ทุกสมัย ให้นักเรียนฟัง
-  นักเรียนแต่ละคนถ่ายทอดความรู้สึกที่ได้จากการฟัง
พุธ
นักเรียนแต่ละคนจับฉลากแบ่งกลุ่ม และเลือกหัวข้อและสืบค้นข้อมูล  อาทิเช่น  ยุคสมัยด้านดนตรี  ดนตรีกับความคิดดนตรีกับอารมณ์    ดนตรีกับภาษา    ดนตรีกับร่างกาย และ
ดนตรีกับสุนทรียะ
นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูล สร้างชิ้นงาน และอภิปรายร่วมกัน
พฤหัสบดี
ชง :  ครูเปิดคลิป VDO น้ำกับจังหวะดนตรี” ให้นักเรียนดู   ซึ่งเกี่ยวกับรูปแบบการกระเพื่อมของน้ำเมื่อได้กระทบจากคลื่นเสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ
เชื่อม : ครูและนักเรียนวิเคราะห์และอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
                                             ศุกร์
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มแต่งเพลง และคิดทำนองประกอบ
เชื่อม :  นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอบทเพลง
- คนและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ครูแจกใบงานเกี่ยวกับ ความเข้าใจด้านดนตรี” ให้นักเรียนแต่ละคน
นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิเคราะห์ใบงานและ สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน

วิเคราะห์คลิป VDO เพลง จังหวะ จะ เดิน
จับฉลากและสืบค้นข้อมูลพร้อมนำเสนอ เกี่ยวกับ   ยุคสมัยด้านดนตรี  ดนตรีกับความคิดดนตรีกับอารมณ์    ดนตรีกับภาษา    ดนตรีกับร่างกาย และ ดนตรีกับสุนทรียะ
วิเคราะห์คลิป VDO น้ำกับจังหวะดนตรี
แต่งเพลง และคิดทำนองประกอบ
- นำเสนอบทเพลง
 - อภิปรายร่วมกัน
วิเคราะห์ใบงานความเข้าใจด้านดนตรีชิ้นงาน
ชาร์ตข้อมูล    Timeline  หรือตามความสนใจ เกี่ยวกับดนตรี
เพลง
- ใบงาน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
ความผสมผสานของดนตรีกับการดำเนินชีวิต
การแต่งเพลงประกอบด้วยทำนอง

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- การวางแผนในการทำงานกลุ่ม
สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
 การคิดวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอเกี่ยวกับดนตรีกับการดำเนินชีวิต
 ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟังทัศนะคติของทุกๆคนอย่างมีเหตุผล
- กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการร่วมเรียนรู้กับผู้อื่น
ทักษะความคิดสร้างสรรค์
- การนำเสนอสิ่งที่ได้สืบค้นด้าน ทัศนศิลป์ ,  ดนตรี  ,นาฏศิลป์ในรูปแบบการแสดง
การสื่อความหมายของคำผ่านงานศิลป์ที่ตนเองชื่นชอบ

คุณลักษณะ
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการเรียนรู้
    จากกิจกรรมการเรียนรู้สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้ในสัปดาห์นี้ คุณครูได้ให้พี่ๆ จับฉลากแบ่งกลุ่ม และและแต่งเพลง พร้อมทั้งใส่ทำนอง พี่ๆแต่ละกลุ่มใช้เวลาประมาณ หนึ่ง ก็ทำให้แต่ละกลุ่มได้เพลงที่ได้ร่วมกันแต่ ซึ่งในวันต่อมา ก็ได้มีการนำเสนอเพลง ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 และ3 เป็นเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับความรัก กลุ่มที่ 2 มีความหมายเกี่ยวกับความรัก และกลุ่มที่ 4 เกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยีของคนในปัจจุบันค่ะ หลังจากนำเสนอเรียบร้อยแล้ว แต่ละกลุ่มก็ได้พูดถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการแต่งเพลงในครั้งนี้ โยมีความเห็นอาทิเช่น พี่ บีม (อ) “ความยากอยู่ตรงการใส่ทำนองคะ ส่วนเนื้อร้องเหมือกับการแต่งกลอน ให้มีความความหมาย” พี่โอ๊ต “ผมคิดว่าก่อนที่เราจะแต่งเพลง จะต้องมี Concept ก่อนครับ ว่าจะแต่งเกี่ยวกับอะไร”

    ตอบลบ