เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: " i know i understand "ฉันรู้ ฉันเข้าใจ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

ความรู้ : เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการจัดการชุดข้อมูลต่างๆและวิธีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ทักษะ : การแสวงข้อมูล / การคิด/จัดการข้อมูล / การนำเสนอ
คุณลักษณะ : มีเป้าหมายในการเรียนรู้ / แรงบันดาลใจ / เอื้อเฟื้อข้อมูล

week1

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : เข้าใจการเล่นเกมและกีฬาที่ถูกต้องตามกฎกติกา รวมถึงการวางแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ ให้สมกับวัยได้


Week
input
Process
Output
Outcome
1
โจทย์
- การเล่นเกมและกีฬาที่ถูกต้องตามกฎกติกา
- วางแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าตนเอง เหมาะสมกับการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพให้ดียิ่งขึ้นในรูปแบบใด
- นักเรียนคิดว่าการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว เพียงพอกับการพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกายของตนเองแล้วหรือไม่อย่างไร
เครื่องมือคิด
Show and Share
- นำเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับกางแผนและการปฏิบัติเพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกายของตนเอง
 Flow Chart
ความเชื่อมโยงและปัจจัยด้านต่างๆที่มีควบคู่กับการออกกำลังกาย

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- internet
- บรรยากาศในห้องเรียน
- คลิปการออกกำลังกายแบบ แอโรบิค
- เกม ประเภทเกมกีฬา
- สนามกีฬา
- ตาชั่ง
- มาตรวัดส่วนสูง
-ใบงาน กีฬาและกติกา
จันทร์
ชง :  
นักเรียนชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง พร้อมบันทึกลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
เชื่อม: 
ครูเปิดคลิปวีดีโอการออกกำลังกาย แอโรบิค และร่วมกันทำกิจกรรม เต้นแอโรบิค
- พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็นในการออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิค
ชง : 
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนคิดว่าตนเอง เหมาะสมกับการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพให้ดียิ่งขึ้นในรูปแบบใด?”
เชื่อม : 
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น สืบค้นข้อมูลและนำเสนอเกี่ยวกับ วิธีการออกกำลังกายและการวางแผนสุขภาพของตนเองเพื่อพัฒนาสมรรถภาพตามวัย
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบและนำเสนอตารางออกกำลังกายและออกกำลังกายตามตารางกิจกรรมของตนเอง อย่างต่อเนื่อง พร้อมบันทึกผลในตารางที่ออกแบบ
พุธ
ชง : 
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว เพียงพอกับการพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกายของตนเองแล้วหรือไม่อย่างไร?”
เชื่อม :
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถาม
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอความเชื่อมโยงและปัจจัยด้านต่างๆที่มีควบคู่กับการออกกำลังกายในรูปแบบ Flow Char
tพฤหัสบดี
ชง
ครูและนักเรียนร่วมเล่นเกม ประเภทเกมกีฬา
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมจัดหมวดหมู่ของประเภทเกมและกีฬาที่ได้จากกิจกรรม
ใช้ :
นักเรียนจับฉลาก จับคู่ และร่วมกันออกแบบเกมหรือกีฬา พร้อม กติกา ที่ใช้สำหรับกิจกรรมนี้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผน สืบค้นข้อมูล
ศุกร์
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอกิจกรรมโดยนำเพื่อนเล่นกิจกรรมที่ได้ออกแบบ
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
- ครูแจกใบงานเกี่ยวกับกีฬาและกติกาให้นักเรียนแต่ละคน เพื่อทบทวนกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็นในการออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิค
- สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการออกกำลังและการวางแผน
สุขภาพของตนเองเพื่อพัฒนาสมรรถภาพตามวัย
- ออกแบบตารางออกกำลังกายให้เหมาะสมกับเกณฑ์สุขภาพสำหรับตนเอง
- เขียน Flow Chartความเชื่อมโยงและปัจจัยด้านต่างๆที่มีควบคู่กับการออกกำลังกาย
- ร่วมเล่นเกมและวิเคราะห์สิ่งที่ได้จากกิจกรรม ประเภทเกมกีฬา
- ร่วมจัดหมวดหมูประเภทกีฬาและเกม
- สืบค้นข้อมูลและนำเสนอเกมและกีฬา
- ออกแบบและนำเสนอกิจกรรม เกมหรือกีฬา
ชิ้นงาน
- ตารางวางแผนการพัฒนาสมรรถภาพ
- Flow Chart ความเชื่อมโยงและปัจจัยด้านต่างๆที่มีควบคู่กับการออกกำลังกาย
- ชาร์ตภาพ  Time Line ,ภาพเรื่องราว หรือ Power point ความเป็นมาและกติกาของเกม กีฬา
- กิจกรรมเกมหรือกีฬา รูปแบบใหม่
-ใบงาน กีฬาและกติกา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
การเล่นเกมและกีฬาที่ถูกต้องตามกฎกติกา รวมถึงการวางแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ ให้สมกับวัย
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- การวางแผนในการทำงานกลุ่ม
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
 การคิดวิเคราะห์และจัดการข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอเกี่ยวกับความเชื่อมโยงและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
 ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟังทัศนะคติของทุกๆคนอย่างมีเหตุผล
- กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการร่วมเรียนรู้กับผู้อื่น
ทักษะความคิดสร้างสรรค์
- การนำเสนอสิ่งที่ได้สืบค้นในรูปแบบ ชาร์ตภาพ  Time Line ,ภาพเรื่องราว หรือ Power point
- การออกแบบและนำเสนอกิจกรรม เกมหรือกีฬาในรูปแบบใหม่ ตามจินตนาการตามข้อมูลที่สืบค้น
คุณลักษณะ
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้
- พี่ๆแต่ละกลุ่มนำเสนอเกม และนำเพื่อนๆ เล่นเกมร่วมกัน

- ตัวอย่าง ตารางพัฒนาสมรรถภาพ
          
 - ตัวอย่างชาร์ตข้อมูล ที่มาและกติกาของกีฬาประเภทต่างๆ


- ตัวอย่างสรุปการเรียนรูัรายสัปดาห์
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการเรียนรู้
    หลังจากปิด Quarter 3 ที่ ผ่านมาพี่ๆ ม.3 แต่ละคนได้ออกแบบตารางพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง และได้บันทึกผลตลอดช่วงปิด Quarter ที่ผ่านมา ซึ่งจากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายเกิดขึ้น เช่นน้ำหนักลดลง ความสูงเพิ่มขึ้น และสืบเนื่องจาก กิจกรรมเกี่ยวกับการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆแล้วพี่ๆแต่ละคน ก็ได้ออกแบบเกม ที่ต้องคิดกติกาและวิธีการเล่นด้วยตนเอง พร้อมนำเสนอในช่วงสัปดาห์นี้โดยให้เพื่อนๆได้ร่วมเล่น รูปแบบเกม อาทิเช่น ท่าทางจากคำ วิ่งเปรี้ยวเสื้อแฝด ABC คำไหนดีนะ ซึ่งในการนำเสนอ ทุกๆคนก็ได้ร่วมเล่นกิจกรรม พร้อมทั้งสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเกมของเพื่อนแต่ละคนในรูปแบบของ Flow Chart และสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ