เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: " i know i understand "ฉันรู้ ฉันเข้าใจ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

ความรู้ : เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการจัดการชุดข้อมูลต่างๆและวิธีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ทักษะ : การแสวงข้อมูล / การคิด/จัดการข้อมูล / การนำเสนอ
คุณลักษณะ : มีเป้าหมายในการเรียนรู้ / แรงบันดาลใจ / เอื้อเฟื้อข้อมูล

week 6


เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ เข้าใจและสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ และข้อมูลความเข้าใจด้านต่างๆของตนเอง ผ่านสื่อ มัลติมีเดียและสื่อในรูปแบบอื่นๆได้
Week
input
Process
Output
Outcome
6
โจทย์
วารสารสำหรับตนเอง
สรุปการเรียนรู้หลังเรียน
Key  Questions
นักเรียนคิดว่าจะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆให้น่าสนใจได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
Show and Share
นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย(โปรแกรม In Sign)

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
ห้องเรียน
- คลิปวีดีโอ  กบนอกกะลา ตอน  เส้นทางหนังสือพิมพ์
โปรแกรม In Design
- วารสารข้อมูลเดิมของรุ่นพี่
จันทร์
ชง : ครูเปิดคลิปวีดีโอ กบนอกกะลา ตอน  เส้นทางหนังสือพิมพ์ให้นักเรียนดู
เชื่อม: ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
ครูนำวารสาร ของพี่ๆรุ่นที่แล้วมาให้นักเรียนดู
ชง ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าจะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆให้น่าสนใจได้อย่างไร?”
เชื่อม :นักเรียนแต่ลพคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการนำกระบวนการด้านโปรแกรม และเทคโนโลยีต่างๆ มาร่วมใช้ในการนำเสนองาน สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังศึกษา  ร่วมไปถึง เรื่องราวต่างๆที่นักเรียนมีความถนัด อาทิเช่น ประสบการณ์จากการไปทำกิจกรรมต่างๆ  ด้านงานอาสา งานดนตรี  ฯลฯ
พุธ-พฤหัสบดี
- ออกแบบงานนำเสนอโดยใช้โปรแกรม In Design
นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงานของตนเอง
- ครูและนักเรียนทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอด Quarter 4และร่วมกันตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
ศุกร์
นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้ตลอด Quarter 4 ในรูปแบบ Mind Mapping และสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- การออกแบบการนำเสนองาน สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังศึกษาร่วมไปถึง เรื่องราวต่างๆที่สนใจ  ในโปรแกรม In design
- นำเสนอชิ้นงาน
- ร่วมตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอด Quarter 4ในรูปแบบ Mind Mapping
ชิ้นงาน
- วารสารสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังศึกษา (วัฒนธรรมย่อย) ร่วมไปถึง เรื่องราวต่างๆที่มีความถนัด
Mind Mappingสรุปการเรียนรู้ Quarter 4
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
การถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ และข้อมูลความเข้าใจด้านต่างๆของตนเอง ผ่านสื่อ มัลติมีเดีย

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- การวางแผนในการทำงานกลุ่ม
สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
 การคิดวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ และข้อมูลความเข้าใจด้านต่างๆของตนเองได้อย่างเป็นสัดส่วนและเชื่อมโยงกัน
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟังทัศนะคติของทุกๆคนอย่างมีเหตุผล
- กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการร่วมเรียนรู้กับผู้อื่น
ทักษะความคิดสร้างสรรค์
การออกแบบและนำเสนอข้อมูลของตนเอง ตามจินตนาการภายใต้การทำงานของสื่อมัลติมีเดียแขนงต่างๆ
คุณลักษณะ
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
    ตัวอย่างวารสาร
 

                         
ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ตัวอย่าง Mind Mapping (หลังเรียนของพี่ๆ)
ตัวอย่างประเมินตนเอง
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการเรียนรู้
    หลังจากเรียบร้อยแล้ว คุณครูและพี่ๆ ก็ได้นำผลงานที่ได้มาเสนอร่วมกัน ซึ่งก็ทำให้เห็น ลีลาภาษา และเรื่องราวดีๆของพี่ๆ ทั้งที่เป็น ประสบการณ์ที่ได้ในโรงเรียน และบางคนก็มีจุดเปลี่ยนของตนเองด้วย หลังจากนั้นในแต่ละสัปดาห์ก็จะสรุปกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์ และ สรุป Mind Mapping หลังเรียนค่ะ

    ตอบลบ